Setări Cookie-uri

Cuprins 

I.Cine suntem?

II.Date de contact

III.Definiții

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

V.Cine sunt persoanele vizate? 

VI.Ce fel de date colectăm?

VII. Scopul prelucrării datelor și temeiul legal

VIII. Durata pentru care vă prelucrăm datele

IX. Transferul datelor cu caracter personal

X. Stocarea și securitatea datelor

XI. Drepturile de care beneficiați

XII.Actualizări prezenta Politică de confidențialitate

I.Cine suntem?

VATAMS CONCEPT SRL, persoană juridică română, cu sediul Str. Bariera Veche 3, Iasi, înregistrată la Registrul Comerțului având codul de indentificare 43077350, contact@vatams.com.

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate, vă rugăm nu folosiți site-ul nostru sau să nu ne oferiți date cu caracter personal.

II.Date de contact

Ne poţi contacta folosind oricare dintre modurile de mai jos: 

III.Definiții

Conform Regulamentului 679/2016(GDPR) prin următorii termeni se înțelege:

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, VATAMS CONCEPT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul Comerțului având codul de indentificare 43077350, sediul social: Str. Bariera Veche 3, Iasi poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

V.Cine sunt persoanele vizate ? 

Persoanele vizate în aceasta prelucrare sunt: 

-persoanele fizice care interacționează cu site-ul

Datele personale colectate și prelucrate de partenerii noștri intră sub incidența propriilor lor politici de confidențialitate.

VI.Ce fel de date colectăm ?

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a VATAMS CONCEPT SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile enumerate în continuare și solicităm persoanelor vizate să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Categoriile de date personale care sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: 

VII. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR ȘI TEMEIUL LEGAL

 VATAMS CONCEPT SRL colectează date:

Colectarea se realizează având în vedere următoarele scopuri:

pentru a realiza activităţi de marketing respectiv de a comunica cu dvs. prin e-mail, sms;

TEMEI: Prelucrarea de date personale se va efectua în baza consimțământului tău conform art. 6 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f) din GDPR.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru a realiza o analiză statistică a site-ului nostru

TEMEI: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al vatams.com de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru a verifica comportamentul utilizatorului 

TEMEI: Interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. Vom folosi datele dvs. pentru a împiedica orice activitate ilegală, interzisa pe site sau care lezează activitatea celorlalți pe site.

VIII. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom păstra datele tale cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

IX. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre VATAMS CONCEPT SRL pot fi transferate în afara Romaniei, dar doar către state din Uniunea Europeană si numai cu acordul dvs.

X. STOCAREA ȘI SECURITATEA DATELOR

Păstrăm datele tale cu caracter personal pe serverele VATAMS CONCEPT SRL. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Astfel de măsuri includ securitatea accesului fizic si logic la servere, staţii de lucru, aplicaţii, responsabilizarea personalului, criptări, parole, certificate de securitate. Personalul VATAMS CONCEPT SRL care prelucrează datele tale cu caracter personal a fost instruit ṣi a încheiat un acord de confidenţialitate.

XI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, VATAMS CONCEPT SRLsă anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al VATAMS CONCEPT SRLsau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care VATAMS CONCEPT SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Te rugăm să ai în vedere faptul că drepturile tale pot fi limitate în anumite situații aṣa cum reiese din art.23 din Regulament și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De câte ori ne vei solicita exercitarea acestor drepturi va trebui să îţi dovedeṣti identitatea și să ne oferi alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii tale. Răspunsul la cererea ta va fi oferit cât mai rapid, în termen de maxim 30 de zile ṣi doar în cazuri temeinic justificate sau dacă cererea ta are un grad mare de complexitate, vom extinde această perioadă. Vei fi informat despre motivele si durata prelungirii termenului. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii tale . Pentru a-ţi exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi la adresa contact@vatams.com sau printr-o scrisoare la adresa Str. Bariera Veche 3, Iasi

XII.ACTUALIZĂRI POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic prezenta Politică de confidențialitate atunci când intervin modificări.Informarea se face prin publicare pe pagina web.